اخبار سرگرمی

همه

قطر که تاکنون برای فناوری و دسترسی جهانی به غولهای غربی متکی بود، سرگرم مذاکره با شرکتهای چینی برای حضور در پروژه توسعه گاز طبیعی مایع این کشور است. به ...
    بارگذاری بیشتر

    آخرین مطالب

    بارگذاری بیشتر